26 Tháng Ba, 2018

Khởi đầu của mọi tri thức

KHỞI ĐẦU CỦA MỌI TRI THỨC Câu gốc:  “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự […]
GỐC