Tôn chỉ
Tôn chỉ của Giáo Hội là: Trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi theo đúng mẫu mực Kinh Thánh và trung thành với Tổ Quốc Việt Nam.
Mục đích
Mục đích của Giáo Hội là liên kết những người cùng một niềm tin để:
+ Đồng tâm phụng vụ Đức Chúa Trời.
+ Gây dựng hỗ tương đời sống tin kính.
+ Hợp tác truyền bá chân lý cứu rỗi và góp phần phục vụ dân tộc, nhất là trong lĩnh vực văn hóa và xã hội.
Đường hướng
Đường hướng của Giáo hội là: “Trung thành với chân lý Kinh Thánh, đồng hành với dân tộc, tuân theo Hiến pháp và Pháp luật”.
Nguyên tắc hoạt động
Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam là một tổ chức độc lập, dân chủ, công khai, minh bạch đúng với tôn chỉ, mục đích.
tucachphapnhan_big

Về Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam

 
 

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.

Giăng 3:16

parallax background

Chúa Jesus là
Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống

GỐC